Verzuim

Op tijd komen is een belangrijke vaardigheid die een leerling moet leren om een succesvolle kans op de arbeidsmarkt te hebben. Dat leren we door op tijd in de lessen te zijn en alle lessen van het lesrooster te volgen. In de begeleiding wordt extra aandacht besteed aan te laat komen en spijbelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de afdeling Leerplicht van de betrokken gemeenten. De leerplichtambtenaar van de gemeente Roosendaal heeft een spreekuur op school. De school heeft een meldingsplicht waar het gaat over onrechtmatig verzuim of veelvuldig te laat komen.

Voorkomen ziekteverzuim

Schoolverzuim vanwege ziekte is voor alle betrokkenen lastig. Er is sprake van zorgwekkend ziekteverzuim bij 4 ziektemeldingen in 12 schoolweken of bij een ziekte van meer dan 6 schooldagen. In deze gevallen gaat de school in gesprek met leerling en ouders/verzorgers. Op basis van dat gesprek beslist de school of er een consult wordt aangevraagd bij de schoolarts. Het consult kan ook worden aangevraagd als er sprake is van door leerling of ouders aangevoerde (medische) belemmeringen om aan de sportlessen deel te nemen. Lees hier verder voor meer informatie.