Meldknop.nl

Op het internet kun je allerlei problemen tegenkomen. Zo kun je bijvoorbeeld gepest worden via internet of er kunnen nare foto's of filmpjes van jou worden geplaatst, terwijl je dit niet wilt. Maar denk ook aan discriminatie en hacking. Via Meldknop.nl krijgen jongeren tussen de 11 en 16 jaar informatie en advies om het internetprobleem op te lossen.

De website en browserbutton van Meldknop biedt jongeren direct informatie en hulp wanneer er iets vervelends gebeurt op internet. Denk aan bijvoorbeeld online pesten, ongewenste seksuele benaderingen en misbruik van foto's. Via Meldknop.nl kunnen jongeren niet alleen informatie krijgen over problemen op internet, je kunt ook per e-mail of telefoon direct hulp inroepen van deskundigen van organisaties als de Kindertelefoon en Pestweb. Bij ernstige gevallen kun je aangifte doen bij de politie.

Als je op http://www.meldknop.nl komt, zie je direct de onderwerpen waarover je informatie kunt vinden: pesten, seks, misbruik en lastiggevallen. Word je bijvoorbeeld gepest via social media? Dan klik je op 'pesten'. Je ziet dan diverse onderwerpen die binnen het thema pesten besproken worden. Soms kun je met deze informatie je probleem al zelf oplossen! Als dat niet lukt, dan helpt Meldknop.nl je verder. Je kunt ervoor kiezen om met iemand te praten of een melding te maken van jouw probleem.